Make your own free website on Tripod.com

[การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง]

                เพื่อให้ผู้ต้องขังได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์  และมีความสามารถพร้อมที่จะนำไปประกอบอาชีพได้เมื่อพ้นโทษ การให้ความรู้ทั้งภาคทฤษฎี  ภาคปฏิบัติ  และฝึกหัดทักษะการอาชีพ   เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดการฝึกวิชาชีพให้กับผู้ต้องขังตามความถนัด ความสนใจ ความเหมาะสมแก่เพศ วัย ระดับสติปัญญา พื้นฐานการศึกษา ความสมบูรณ์ของร่างกาย และความต้องการของตัวผู้ต้องขังเอง ดังนี้ 
                1. การทำงานในโรงงาน  เช่น ช่างไม้ ช่างสี ช่างปูน ช่างเหล็ก จักสาน ช่างตัดเย็บเสื้อผ้า  ซักรีดเสื้อผ้า  เสริมสวย  นวดฝ่าเท้า  งานศิลปะ  ช่างตัดผม  ช่างซ่อมรองเท้า  ช่างปักฉลุ  ช่างเดินสายไฟฟ้าภายในบ้าน 
                2. การใช้แรงงาน   เป็นการทำงานรับจ้างที่นำวัสดุอุปกรณ์เข้าทำภายในหรือมีการนำผู้ต้องขังออกไปทำงานภายนอก ทั้งที่มีและไม่มีผลประโยชน์ตอบแทน เช่น  บรรจุคัทตอลบัด  ถักโคร์เชท์  ประกอบหัวไฟแช็ค  ถักอวน  ตัดเย็บเสื้อผ้า  ซักรีดเสื้อผ้า และอื่นๆ  ซึ่งรายได้จากการใช้แรงงานจะนำมาแบ่งจ่ายในรูปรางวัลปันผลแก่ผู้ต้องขัง
                3.การทำงานด้านการเกษตร  ตามโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริเศรษฐกิจแบบพอเพียงเฉลิมพระเกียรติ เป็นการเสริมสร้างโอกาสให้กับผู้ต้องขังมีประสบการณ์ในการปลูกต้นไม้ ปลูกผักสวนครัว เลี้ยงสัตว์ จัดสร้างสวนป่า ตลอดจนการปรับปรุงบำรุงดิน ดูแลรักษาให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตและให้ผลผลิตที่สามารถพึ่งพาตนเองได้

                 รายได้จากการฝึกวิชาชีพจะนำมาแบ่งจ่ายให้กับผู้ต้องขังในรูปของ "รางวัลปันผล" ซึ่งจ่ายให้ผู้ต้องขัง      50 % และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องในการควบคุมการทำงาน 15 % จากกำไรสุทธิ

การทำงานในโรงงาน


 

 

 


 

ช่างไม้


  ช่างสีเฟอร์นิเจอร์


   ช่างโลหะ   

 
    ช่างจักสาน

 
                 ช่างปูน


    ช่างเดินสายไฟภายในอาคาร

การใช้แรงงาน


ถักโครเชท์


ตัดเย็บเสื้อผ้า


บรรจุคัทตอลบัด


ซักรีดเสื้อผ้า


ถักอวน


ประกอบหัวไฟแช็ค

การทำงานด้านการเกษตร


กลับหน้าหลัก