Make your own free website on Tripod.com

[ โปรแกรมแก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดวัยหนุ่ม ]

       
       นิมนต์พระมาสอนให้ความรู้ด้านธรรมะ                                                      ห้องฟิตเนส

       
                   ออกกำลังกาย                                            ร้องเพลงประสานเสียง

ความเป็นมา
          เรือนจำกลางลพบุรีโดยนายปรีดา  นิลศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำ ได้เล็งเห็นความสำคัญเป็นพิเศษสำหรับผู้ต้องขังวัยหนุ่มระหว่างพิจารณาคดี ซึ่งไม่สามารถส่งไปยังทัณฑสถานวัยหนุ่มต่างๆ เนื่องจากภาระจากรูปคดียังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการ การอยู่ร่วมกับผู้ต้องขังที่มีอายุมากกว่าหรืออื่นๆ จะทำให้เกิดการเลียนแบบลักษณะพฤตินิสัยขึ้นได้
               ดังนั้น เพื่อให้สอดคล้องกับ
พันธกิจของกรมราชทัณฑ์ ในการควบคุมผู้ต้องขังด้วยความเป็นมืออาชีพและการแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ จึงได้กำหนดเป็นกลยุทธ์ ในการบริหารงาน โดยจัดทำโครงการโปรแกรม
แก้ไขฟื้นฟูผู้กระทำผิดวัยหนุ่ม โดยเฉพาะผู้กระทำผิดที่อยู่ในสถานควบคุมที่เป็นเยาวชน (อายุระหว่าง 13-19 ปี กระทำผิดครั้งแรก)    โดยใช้สถานที่ศูนย์ทัณฑปฏิบัติ ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ (แดนกลาง)   เรือนจำได้แยกห้องขังผู้ต้องขังวัยหนุ่มไว้เฉพาะเพื่อไม่ให้ไปประปรนกับผู้ต้องขังอื่นๆ
วัตถุประสงค์    เพื่อปรับเปลี่ยนทัศนคติและพฤติกรรมของผู้กระทำผิด มีหลักสูตรในการให้ความรู้และฝึกทักษะและใช้กระบวนการกลุ่มเป็นเครื่องมือในการสร้างวินัย ปรับเปลี่ยนทัศนคติ และพฤติกรรม
วิธีดำเนินการ
1. เลือกกลุ่มเป้าหมาย
2. จำแนกลักษณะผู้ต้องขังเพื่อการแก้ไข
3. ปฏิบัติตามโปรแกรม
4. การเตรียมความพร้อมก่อนปล่อย
5. การดูแลหลังปล่อย
โปรแกรมการแก้ไขและพัฒนาพฤตินิสัย

วัน เวลา 08.00-12.00 พักกลางวัน เวลา 13.00-15.00
จันทร์ ฝึกระเบียบ พัฒนาทักษะชีวิต
อังคาร จริยธรรมและธรรมศึกษา จิตภาวนา-วิปัสสนากรรมฐาน
พุธ สิทธิประโยชน์ นันทนาการ
พฤหัสบดี ฝึกวิชาชีพ พัฒนาทักษะชีวิต
ศุกร์ หน้าที่พลเมือง ฝึกระเบียบ


กลับหน้าหลัก