Make your own free website on Tripod.com

ที่ทำการฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

           มีหน้าที่ดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจสอบหมายศาล  การจัดทำทะเบียนประวัติ   การจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง การดำเนินงานทางทัณฑปฏิบัติด้านต่างๆ เช่น การเลื่อน ลดชั้น การลดวันต้องโทษจำคุก การพักการลงโทษ การขอพระราชทานอภัยโทษ เป็นต้น รวมทั้งดำเนินงานด้านคุมประพฤติและประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก