Make your own free website on Tripod.com

[ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร]


(จัดตั้งเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2547 ตรมคำสั่งเรือนจำกลางลพบุรี ที่ 127/2547)

        ในยุคโลกาภิวัฒน์ (Globalization)ที่การเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นอย่างรวดเร็ว จากเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนา     เรือนจำกลางลพบุรีเป็นหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงเทคโนโลยีสารสนเทศและประโยชน์ที่จะนำมาใช้ในองค์กร     โดยเฉพาะการประสานและบูรณาการข้อมูลให้สามารถเชื่อมโยงเครือข่ายกันได้อย่างเป็นระบบ    และเพื่อให้มีความสอดคล้องนโยบายรัฐบาลด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและความยุติธรรม, นโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศของประเทศไทย, วิสัยทัศน์กระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ  และร่างแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศกระบวนการยุติธรรมแห่งชาติ ซึ่งกระทรวงยุติธรรมได้ดำเนินการอยู่ในขณะนี้
          เรือนจำกลางลพบุรีจึงได้จัดตั้ง "ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร" ขึ้นเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายและรองรับการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ  ซึ่งจะเป็นการบูรณาการข้อมูลภายในหน่วยงานภาครัฐ  และเพื่อที่จะนำไปใช้ประโยชน์ทางด้านบริหารจัดการ (Management Information System) หรือ MIS
คณะกรรมการบริหารงาน
1. ผู้บัญชาการเรือนจำ                                                                       ประธานกรรมการ
2. หัวหน้าฝ่ายทุกฝ่าย                                                                         กรรมการ

3. หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป                                                                  กรรมการและเลขานุการ
คณะทำงาน 
1. นางละออง   อยู่ยั่งยืน               จบห.งานอบรมและฝึกวิชาชีพ 7        หัวหน้าศูนย์ฯ
2. นายวิรัตน์   พรมน้อย               จบห.งานราชทัณฑ์ 6                        รองหัวหน้าศูนย์
3. นายพรชัย   ใจอารีย์                 จบห.งานราชทัณฑ์ 5                        เจ้าหน้าที่
4. นายชัยวัฒน์   รัตนวงศ์             นักทัณฑวิทยา 4                               เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์
5. นายวุฒิชัย   วรรณแสวง           นักทัณฑวิทยา 4                               เจ้าหน้าที่ (งานด้านสวัสดิการผู้ต้องขัง)
6. นายยรรยงค์   ปรางค์สันติกุล    นักทัณฑวิทยา 4                               เจ้าหน้าที่ (งานด้านทัณฑปฏิบัติ)
7. นายเผด็จ   หลอดทอง              อนุศาสนาจารย์ 1                               เจ้าหน้าที่ (งานด้านการศึกษาฯ)
8. นางสาวภิญญา   กลมอ่อน        นวก.อบรมและฝึกวิชาชีพ 5                เลขานุการ (งานด้านการฝึกวิชาชีพ)
หน้าที่และผลการดำเนินงาน
1. สร้าง Home Page เรือนจำกลางลพบุรี เสร็จเรียบร้อยแล้ว  (www.geocities.com/lbcorrect)
2. รายงานข้อมูลแบบรายวัน (ผู้ต้องขัง,ผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม
3. รายงานข้อมูลแบบรายเดือน (อัตราความจุเรือนนอน) ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม

4. รายงานข้อมูลระบบบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติด กระทรวงสาธารณสุข
5. สืบค้นข้อมูลทั่วไปเพื่อประโยชน์ต่อการบริหารงานเรือนจำ
6. ประสานงานกับศูนย์ปฏิบัติการจังหวัดลพบุรีเพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายหน่วยงานภายในจังหวัด     


กลับหน้าหลัก