Make your own free website on Tripod.com

[ที่ทำการฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง]

              ดำเนินการเกี่ยวกับการอาหารและการจัดเลี้ยงผู้ต้องขัง การเยี่ยมญาติ การรับฝากเงิน การจำหน่ายเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นให้แก่ผู้ต้องขัง การจัดสันทนาการด้านต่างๆ การช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขังในด้านอื่นๆ รวมทั้งการบำบัดรักษาขั้นต้นแก่ผู้ต้องขังป่วย ควบคุมและดำเนินงานด้านอนามัย อาชีวอนามัย สุขาภิบาลเรือนจำ ให้คำแนะนำแก่ผู้บริหารในการส่งผู้ต้องขังป่วยออกไปรักษาพยาบาลนอกเรือนจำ และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

กลับหน้าหลัก