Make your own free website on Tripod.com

"เปิดเรือนจำสู่สังคม"

       กรมราชทัณฑ์ได้มีนโยบายเปิดเรือนจำสู่สังคมเพื่อให้ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนได้เข้ามามีส่วนร่วมในการช่วยเหลือ ให้การสงเคราะห์ผู้ต้องขัง และพัฒนาเรือนจำ อาทิเช่น การติดต่อองค์กร มูลนิธิ ขอรับบริจาคเงินหรือสิ่งของเครื่องใช้เพื่อสงเคราะห์ผู้ต้องขังสูงอายุ พิการ ไม่มีญาติ  การขอรับทุนสำหรับบุตรผู้ต้องขังที่ประสบปัญหาเรื่องทุนการศึกษา  การเปิดโอกาสให้ร้องทุกข์ สอบถามปัญหาไขข้อข้องใจ
      นอกจากนี้  เรือนจำกลางลพบุรียังได้เปิดโอกาสให้องค์กรต่างๆ  ได้เข้ามาศึกษาดูงานเพื่อเห็นสภาพความเป็นอยู่ ความแออัด   การใช้ชีวิตประจำวัน    สถานที่ภายในเรือนจำ  ซึ่งก็ได้รับความสนใจจากองค์กรต่างๆ  เป็นจำนวนมาก เรือนจำกลางลพบุรียังได้รับการคัดเลือกให้เป็น
เรือนจำตัวอย่าง ในด้านการบริหารและการพัฒนาจากกรมราชทัณฑ์
 

      
     คณะนักศึกษาปริญญาโท สถาบันราชภัฏจอมบึง จังหวัดราชบุรี                          คณะทหารจากกรมรบพิเศษที่ 1 ค่ายเอราวัณ  จังหวัดลพบุรี
         ศึกษา/ดูงาน เรือนจำกลางลพบุรี เมื่อวันที่ 22 พ.ค.2547                                 ดูงานเรือนจำในโครงการเยี่ยมคุก เมื่อวันที่ 18 มิ.ย.2547
        โดยมี
นายปรีดา นิลศิริ ผู้บัญชาการเรือนจำ ให้การต้อนรับ

           
            กิจกรรม  "ครอบครัวสัมพันธ์ ชุมชนบำบัด ครั้งที่ 4"                                        "โครงการเยี่ยมญาติใกล้ชิด" เมื่อวันที่ 16 มิ.ย. 2547
        โดยเชิญญาติผู้ต้องขังกลุ่มชุมชนบำบัดมาเยี่ยมใกล้ชิดและ                                                ณ ห้องประชุม เรือนจำกลางลพบุรี
           รับประทาน อาหารร่วมกัน  เมื่อวันที่ 15 มิ.ย.2547                           
 

กลับหน้าหลัก