Make your own free website on Tripod.com

ที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ

          ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปีเกี่ยวกับงานการศึกษาและพัฒนาจิตใจผู้ต้องขัง บริหารและดำเนินการจัดการศึกษาวิสามัญและวิชาชีพ    การอบรมและพัฒนาจิตใจให้แก่ผู้ต้องขัง   แนะนำอบรมเกี่ยวกับระเบียบวินัยและการปฏิบัติตัวในเรือนจำแก่ผู้ต้องขัง จัดกิจกรรม เพื่อสนับสนุน ส่งเสริมปลูกฝัง ปรับเปลี่ยนทัศนคติ จิตสำนึก ค่านิยมและพฤติกรรมของผู้ต้องขังให้เป็นไปในทางที่ดี จัดกิจกรรมเสริมการศึกษา เช่น ห้องสมุด การจัดทำโสตทัศนูปกรณ์ การศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียม เป็นต้น

กลับหน้าหลัก