Make your own free website on Tripod.com

[โครงการส่งเสริมการอ่าน]

                            ห้องสมุดเรือนจำกลางลพบุรีได้จัดโครงการส่งเสริมการอ่านหนังสือ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ผู้ต้องขังได้หันมาสนใจและรักการอ่านหนังสือ  ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการส่งเสริมห้องสมุด     โดยได้เชิญวิทยากรจากห้องสมุดประชาชนลพบุรี และห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.47

                       
                             วิทยากรจากห้องสมุดประชาชนลพบุรี และจากห้องสมุด                                            ผู้ต้องขังมาใช้บริการห้องสมุด
                               เฉลิมพระเกียรติพระเทพฯ ลพบุรี เมื่อวันที่ 10 มิ.ย.47 
 

กลับหน้าหลัก