Make your own free website on Tripod.com

[ประวัติความเป็นมา]

 
      

 

             เรือนจำกลางลพบุรี แต่เดิมตั้งอยู่ในวังนารายณ์ราชนิเวศน์ ตำบลท่าหิน อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี โดยใช้สถานที่ของกรมศิลปากรด้านหนึ่งในวังนารายณ์เป็นเรือนจำจังหวัด นับตั้งแต่ปี พ.ศ.2430 เป็นต้นมา ต่อมาได้มีการก่อสร้างเรือนจำขึ้นใหม่   และได้ย้ายผู้ต้องขังจากเรือนจำเดิมมาอยู่ที่เรือนจำแห่งใหม่ ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2506 เป็นต้นมา  
               ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 88  ถนนพระปิยะ  ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง  จังหวัดลพบุรี   ห่างจากศาลากลางจังหวัดลพบุรีประมาณ 600 เมตร   ห่างจากศาลจังหวัดลพบุรีประมาณ 4 กิโลเมตร    ห่างจากสำนักงานคุมประพฤติประมาณ 3 กิโลเมตร    ห่างจากสำนักงานบังคับคดีประมาณ 1 กิโลเมตร   และห่างจากสถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองลพบุรีประมาณ 500 เมตร

 
 

 

 

 

 

 

 

 กลับหน้าหลัก