Make your own free website on Tripod.com

[ภารกิจ อำนาจ หน้าที่]
 

          เรือนจำกลางลพบุรี มีฐานะเป็นราชการบริหารส่วนกลาง สังกัดกรมราชทัณฑ์ กระทรวงยุติธรรม โดยมุ่งพัฒนาเป็นองค์กรพัฒนาทรัพยากรมนุษย์    มีภารกิจเกี่ยวกับการควบคุมแก้ไขพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้กลับตนเป็นพลเมืองดี  มีสุขภาพกายและจิตที่ดี   ไม่หวนกลับมากระทำผิดซ้ำ  ได้รับการพัฒนาทักษะฝีมือในการประกอบอาชีพที่สุจริต  สามารถดำรงชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติและสังคมให้การยอมรับ โดยให้มี อำนาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้
          1. ปฏิบัติต่อผู้กระทำผิดให้เป็นไปตามคำพิพากษาหรือคำสั่งตามกฎหมาย     โดยดำเนินการตามกฎหมายว่าด้วยการราชทัณฑ์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
          2. การแก้ไขพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขังให้เป็นคนดี สามารถใช้ชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างปกติ
          3. ดำเนินการเกี่ยวกับการให้สวัสดิการและการสงเคราะห์แก่ผู้ต้องขัง
          4. กำหนดแนวทางปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับกฎหมาย   ระเบียบข้อบังคับ    นโยบายของ กรมราชทัณฑ์ หลักอาชญาวิทยาและหลักทัณฑวิทยา  ตลอดจนข้อกำหนดมาตรฐานขั้นต่ำสำหรับปฏิบัติต่อผู้ต้องขังและข้อเสนอแนะในเรื่องที่เกี่ยวข้องขององค์การสหประชาชาติ
          5. ปฏิบัติการอื่นใดที่กฎหมายกำหนดให้เป็นหน้าที่ของเรือนจำหรือตามที่กรมหรือกระทรวง    หรือคณะรัฐมนตรีมอบหมาย


กลับหน้าหลัก