Make your own free website on Tripod.com

"หนึ่งเรือนจำ หนึ่งผลิตภัณฑ์ "
(OPOP : One Prison One Product)

           โต๊ะหมู่บูชาประดับมุก เป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับความนิยมจากผู้บริโภคเป็นอย่างสูง   เรือนจำได้ผลิตออกจำหน่ายในงานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ครั้งที่ 36 ทำให้ไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย เนื่องจากได้รับความนิยม ผลิตภัณฑ์มีความสวยงาม ลวดลายประณีตประดับด้วยหอยมุก ราคาตั้งแต่ 8,000-11,000 บาท 

กลับหน้าหลัก