Make your own free website on Tripod.com

[นวัตกรรมในการทำงาน]

ประเภทปรับปรุงประสิทธิภาพและวิธีการทำงาน

[ศูนย์ทัณฑปฏิบัติ]

        
          เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดตั้งศูนย์ทัณฑปฏิบัติขึ้นตั้งแต่ 24 ธันวาคม 2546 เพื่อให้การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังถูกต้องตามหลักทัณฑวิทยา       โดยเริ่มตั้งแต่กระบวนการรับตัวผู้ต้องขังเข้ามาภายในเรือนจำ  การตรวจสุขภาพ  การศึกษาประวัติผู้ต้องขังเป็นรายบุคคล การวิเคราะห์และจัดประเภทผู้ต้องขัง   เพื่อกำหนดแนวทางในการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังให้เหมาะสม ทั้งด้านการควบคุมและด้านการอบรมแก้ไข  เพื่อให้สามารถกลับสู่สังคมได้โดยไม่กระทำผิดขึ้นอีก  โดยจัดสร้าง สถานที่ทำงานไว้ที่ทำการฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ ภายในแบ่งออกเป็น 4 ห้อง  (ห้องจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง, ห้องส่งคำร้อง ตรวจค้น สอบสวน, ห้องนักทัณฑวิทยา สังคมสงเคราะห์, ทะเบียนประวัติ,ห้องตรวจสุขภาพ นักจิตวิทยา) และแต่งตั้งคณะทำงาน ประกอบด้วย
1. คณะอำนวยการและให้คำแนะนำปรึกษาในการดำเนินงาน
2. คณะทำงานศูนย์ทัณฑปฏิบัติ
3. คณะทำงานด้านประวัติผู้ต้องขัง
4. คณะทำงานจำแนกลักษณะผู้ต้องขัง
5. คณะทำงานด้านสุขภาพอนามัยผู้ต้องขัง
6. คณะทำงานด้านการให้การศึกษาอบรม ปฐมนิเทศ และแนะแนวให้คำปรึกษากับผู้ต้องขัง
7. คณะทำงานด้านการควบคุมและรักษาการณ์
8. คณะทำงานด้านจัดสวัสดิการและสังคมสงเคราะห์ผู้ต้องขัง

ประเภทสิ่งประดิษฐ์
 

[ห้องสมุดเคลื่อนที่]

          ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ได้ประดิษฐ์รถเข็น 3 ล้อ ขนาดกว้าง 1 เมตร ยาว 2.5 เมตร มีหลังคาใช้ป้องกันแดดและฝน ภายในรถเข็นมีชั้นวางหนังสือ 2 ชั้น   ทั้งสองด้านบรรจุหนังสือจากห้องสมุดไม่น้อยกว่า 300 เล่ม  โดยใช้วิธีเข็นรถไปให้บริการแก่ผู้ต้องขังบริเวณหน้าโรงงานฝึกวิชาชีพ โรงงานรับจ้าง ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. เป็นประจำทุกวัน นับว่าเป็นการส่งเสริมการอ่านหนังสือตามนโยบายของนายกรัฐมนตรี          

กลับหน้าหลัก