Make your own free website on Tripod.com

  
    

 

 

 

                                                   

เรือนจำกลางลพบุรี
(Lopburi  Central  Prison              
กรมราชทัณฑ์  กระทรวงยุติธรรม

  

                            

..."ควบคุมด้วยใจ แก้ไขด้วยเมตตา มุ่งพัฒนาสู่สากล" คติพจน์กรมราชทัณฑ์  ยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เว็บไซต์ของเรือนจำกลางลพบุรี  เรือนจำกลางลพบุรีได้จัดการแข่งขันวิ่งมินิมาราธอน ครั้งที่ 1 ในวันเสาร์ที่ 14 กรกฎาคม 2547 ชิงถ้วยอธิบดีกรมราชทัณฑ์ (นายนัทธี  จิตสว่าง) สนใจรีบสมัครด่วน!...

 
[นะนำเรือนจำ]

bullet

ประวัติความเป็นมา

bullet

ภารกิจอำนาจหน้าที่

bullet

โครงสร้างการบริหารงาน

bullet

อัตรากำลังเจ้าหน้าที่

bullet

สถิติผู้ต้องขัง                                                                                                                                                                 นายปรีดา  นิลศิริ

bullet

กล่องข้อความ: การฝึกวิชาชีพผู้ต้องขัง                                                                                                                                                 ผู้บัญชาการเรือนจำ

bullet

ร้านจำหน่ายผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์                                                                                                                                   E-mail              

bullet

ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง                                                    

bullet

กล่องข้อความ: ชุมชนบำบัด

[ยี่ยมชมภูมิทัศน์]

bullet ที่ทำการฝ่ายฝึกวิชาชีพ
bullet ที่ทำการฝ่ายทัณฑปฏิบัติ

 

 

 

 
รือนจำกลางลพบุรีเป็นเรือนจำ

ชั้นนำ ในการใช้นวัตกรรมพื่อการควบคุม แก้ไข แล


 

ะพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง บริหารจัดการได้

มารฐาน"
                                     

 
 

 
 

กล่องข้อความ:  
 
 
 
รือนจำกลางลพบุรีเป็นเรือนจำ
ชั้นนำ ในการใช้นวัตกรรมพื่อการควบคุม แก้ไข แล

 
ะพัฒนาพฤตินิสัย ผู้ต้องขัง บริหารจัดการได้
มารฐาน"
                                      
 
 
 
 
bullet ที่ทำการฝ่ายบริหารทั่วไป
bullet

   วิ สัยทัศน์ (vision)  "เรือนจำกลางลพบุรี เป็นเรือนจำชั้นนำ 
  ในการใช้นวัตกรรมเพื่อการควบคุม  แก้ไข  และพัฒนาพฤตินิสัย
  ผู้ต้องขัง บริหารจัดการได้มาตรฐาน"

กล่องข้อความ:    วิ สัยทัศน์ (vision)  "เรือนจำกลางลพบุรี เป็นเรือนจำชั้นนำ  
  ในการใช้นวัตกรรมเพื่อการควบคุม  แก้ไข  และพัฒนาพฤตินิสัย
  ผู้ต้องขัง บริหารจัดการได้มาตรฐาน"
ที่ทำการฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์
bullet ที่ทำการฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ
bullet

ที่ทำการฝ่ายสวัสดิการผู้ต้องขัง

bullet


F  ขอเชิญร่วมเดิน-วิ่ง  " เรือนจำกลางลพบุรี
มินิมาราธอน ครั้งที่ 1"
 ในวันเสาร์ที่ 17 กรกฎาคม 2547
F   " งานนิทรรศการผลิตภัณฑ์ราชทัณฑ์   ครั้งที่ 37 "
ระหว่างวันที่ 6
- 16 ส.ค.47   บริเวณสนามหน้าเรือนจำ
กลางคลองเปรม
 

 

                          

 

ห้องนวดฝ่าเท้า-ห้องเสริมสวย                                                                
bullet ห้องเยี่ยมญาติ-ห้องพักญาติ
bullet

แดนหญิง                                                     

bullet

สถานพยาบาล                                                                                                                                                             

bullet

แดนความมั่นคงสูง-แดนแรกรับ                                                                                                                                

bullet

ห้องออกกำลังกาย

[ครงการเด่น]                                                 

bullet โครงการปฏิบัติต่อผู้ต้องขังวัยหนุ่ม
ระหว่างพิจารณาคดี
bullet โครงการส่งเสริมการอ่าน
bullet

เปิดเรือนจำสู่สังคม
กล่องข้อความ: เปิดเรือนจำสู่สังคม
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
นวัตกรรมในการทำงาน
กล่องข้อความ: นวัตกรรมในการทำงาน
โครงการเศรษฐกิจแบบพอเพียง                       

ห้องสมุดพร้อมปัญญา
ห้องพักคนชรา
[ลิ้งค์เว็บไซต์ส่วนราชการ]

bullet

กระทรวงยุติธรรม

bullet

ศูนย์ปฏิบัติการกระทรวงยุติธรรม

bullet

กรมราชทัณฑ์

bullet

จังหวัดลพบุรี

bullet

สมุดเยี่ยม

 


เรือนจำกลางลพบุรี เลขที่ 88 ถนนพระปิยะ
ตำบลทะเลชุบศร อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี 15000
Tel. 0-3641-1068 
Fax 0-3641-3554
For comment to: Webmaster.
เคาน์เตอร์นับจำนวนผู้ชม
เว็บเพจนี้ปรับปรุงเมื่อ 08/07/2547