Make your own free website on Tripod.com

[อัตรากำลังเจ้าหน้าที่]

ระดับ มีตัวปฏิบัติหน้าที่อยู่จริง หมายเหตุ
ชาย หญิง รวม
8 1 - 1  
7 4 2 6  
6 13 1 14  
5 35 4 39  
4 11 - 11  
3 1 3 4  
2 2 - 2  
1 6 - 6  
ลูกจ้างประจำ 2 1 3  
ลูกจ้างชั่วคราว 11 4 15  
รวม 86 15 101  
ข้อมูล ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2547

กลับหน้าหลัก