Make your own free website on Tripod.com


 

               [ห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำกลางลพบุรี]
กระแสรับสั่งในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ทรงพระราชทานแก่ผู้ถวายงานกองงานในพระองค์เพื่อมอบเป็นแนวทางในการดำเนินงานห้องสมุดเรือนจำ/ทัณฑสถาน
1. เป็นห้องสมุดที่สามารถให้บริการเข้าถึงเป้าหมายได้อย่างแท้จริง ้องสมุดจะต้องก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่คน
ในชุมชน

2.
 
การบริหารจัดการห้องสมุดเป็นไปตามหลักวิชาการ
3.
 
ทรงเน้นความประหยัด รียบง่าย ึ่งตนเองเป็นหลัก
4.
 
สะอาดเป็นระเบียบเรียบร้อย ละมีการจัดเก็บหนังสืออย่างเป็นระบบ
5.
 
มีความเป็นเอกลักษณ์สอดคล้องกับขนบธรรมเนียมประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่น
ผู้ถวายงานในพระองค์ได้กล่าวเสริมว่า
                   “
กรณีห้องสมุดเรือนจำ / ทัณฑสถานอื่น ๆ เมื่อดำเนินการแล้วเสร็จ ให้จัดพิธีเปิดตามความเหมาะสม หรือจะกราบบังคมทูลเชิญเสด็จฯเป็นคราว ๆ ไป เหมือนเช่น ห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ถึงแม้ว่าเรือนจำที่ไม่ได้ก่อสร้างอาคารขึ้นมาใหม่ แต่ได้ดำเนินการปรับปรุงห้องสมุดให้เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในเวลาที่พระองค์ท่านเสด็จฯ แปรพระราชฐานหรือเสด็จทรงงานในพื้นที่ใกล้เคียง กรมราชทัณฑ์จะกราบทูลเชิญเสด็จเยี่ยมชมก็ได้”
                    ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณ พระราชทานชื่อห้องสมุด “พร้อมปัญญา” และพระราชทานพระราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาภิไธยย่อ “สธ” ประดิษฐานไว้เหนือชื่อห้องสมุดพร้อมปัญญา เรือนจำ / ทัณฑสถาน
                    จึงให้ห้องสมุดเรือนจำ / ทัณฑสถานทุกแห่ง ได้น้อมนำแนวกระแสรับสั่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีมาเป็นแนวทางปฏิบัติงานห้องสมุดให้มีความสมพระเกียรติ

ประเด็นชี้แนะจากกองงานในพระองค์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
 

[ประวัติห้องสมุด]
 

          
                   ห้องสมุดเรือนจำกลางลพบุรี เริ่มก่อสร้างเมื่อ พ.ศ.2538 เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็กชั้นเดียว ในพื้นที่ 7 เมตร ยาว 8 เมตร และพื้นที่ต่อเนื่องหน้าห้องสมุดได้ขยายเพิ่มเติมอีก 3 x 12 เมตร รวม 92 ตารางเมตร   แยกออกอย่างเป็นสัดส่วนจากห้องเรียนอยู่ภายในอาคารโรงเรียนผู้ใหญ่ทวีศึกษา   ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ เรือนจำกลางลพบุรี
                  ห้องสมุดเรือนจำกลางลพบุรี ได้จัดทำโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำฯขึ้น เพื่อเฉลิมเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา สยามบรมราชกุมารี ตามหนังสือกรมราชทัณฑ์ ด่วนที่สุด ที่ ยธ 0704/1183 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 2546 โดยได้ประสานความร่วมมือกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี และห้องสมุดเฉลิมราชกุมารี ในด้านการบริหารจัดการทั่วไป การคัดเลือกหนังสือ การจัดหมวดหมู่หนังสือ การลงทะเบียน ตลอดจนการให้บริการโดยใช้ระบบคอมพิวเตอร์    นอกจากนี้แล้ว ห้องสมุดเรือนจำฯ ยังได้ร่วมมือกับห้องสมุดประชาชนจังหวัดลพบุรี ในการจัดทำโครงการหมุนเวียนสื่อขึ้น เพื่อสับเปลี่ยนหมุนเวียนหนังสือระหว่างห้องสมุด     ทั้งนี้ เพื่อให้มีหนังสือสำหรับบริการที่หลากหลายประเภท และใช้หนังสือที่มีอยู่ระหว่างห้องสมุดให้เกิดประโยชน์สูงสุด
                  หนังสือภายในห้องสมุด ทางเรือนจำได้จัดซื้อมาส่วนหนึ่ง และอีกส่วนหนึ่งได้รับบริจาคจากบริษัท,ห้างร้าน, พ่อค้า, ประชาชนและหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น มหาวิทยาลัยราชภัเทพสตรี
สภาพโดยทั่วไป
1. มุมต่าง ๆ ห้องสมุด
     
1.1 มุมเทิดพระเกียรติ, ประกอบด้วย

              -  พระฉายาลักษณ์ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ พร้อมจัดโต๊ะหมู่พานพุ่ม จำนวน 1 ชุด
              -  ตู้นิทรรศการหนังสือพระราชนิพนธ์  จำนวน 1 ตู้
              -  บอร์ดนิทรรศการพระราชกรณียกิจ  จำนวน 1 บอร์ด
      1.2 มุมที่นั่งอ่านหนังสือ ประกอบด้วย
              -  ที่นั่งอ่านหนังสือพิมพ์รายวัน, วารสาร และหนังสือทั่วไป จำนวน 30 ที่นั่ง
              -  วารสาร จำนวน 5 ชื่อ และหนังสือพิมพ์รายวัน จำนวน 4 ฉบับ
              -  คอมพิวเตอร์สำหรับค้นหาข้อมูลหนังสือ จำนวน 1 ชุด
              -  เคาเตอร์บรรณารักษ์ จำนวน 1 เคาเตอร์
              -  ตู้แสดงความคิดเห็นการให้บริการ จำนวน 1 ตู้
      1.3 มุมหนังสือ ประกอบด้วย
              -  ตู้ชั้นวางหนังสือ 3 ชั้น ขนาด 140 x 100 ซม. จำนวน 8 ตู้
2. ระบบการจัดหมวดหมู่
                  ใช้ระบบการจัดหมวดหมู่ ระบบทศนิยมของดิวอี้ (Dewey Decimal Classification) ซึ่งมีหนังสือแยกได้ตามหมวดหมู่ต่างๆ ดังนี้

                  F  000 – 200  ความรู้ทั่วไป, ปรัชญา และศาสนา จำนวน 150 เล่ม

                  F  300            สังคมศาสตร์, กฎหมาย, การศึกษาทั่วไป จำนวน 150 เล่ม

                  F  400            ภาษาทั่วไป   จำนวน 50 เล่ม
                  F  500 – 600  วิทยาศาสตร์ , เทคโนโลยีอาชีพ จำนวน 120 เล่ม

F                        F 700 –  800  ศิลปะ, การบันเทิง, วรรณคดี จำนวน 2,250 เล่ม

                  F  900             ประวัติศาสตร์, ภูมิศาสตร์ จำนวน 100 เล่ม

รวมหนังสือที่จัดทำระบบแล้ว จำนวน 2,820 เล่ม

ส่วนหนังสือที่กำลังนำเข้าสู่ระบบ จำนวน 3,180 เล่ม
 

3. การบริหารการจัดการ

           3.1 หัวหน้าฝ่ายการศึกษา ทำหน้าที่รับผิดชอบแทนบรรณารักษ์ บริหารทั่วไป

           3.2 เจ้าหน้าที่ระดับ 1 ทำหน้าที่ช่วยรับผิดชอบควบคุมดูแล จำนวน 1 คน

           3.3 ผู้ต้องขังช่วยงาน จำนวน 10 คน โดยแบ่งออกเป็น 3 งาน คือ

                  * งานบริการ  จำนวน 3 คน

                          * งานจัดหมวดหมู่และตรวจสอบหนังสือ  จำนวน 4 คน

4. การบริการ
           4.1 กลุ่มเป้าหมายในการให้บริการ
                  F เจ้าพนักงาน
                  F ผู้ต้องขังชาย - หญิง
          4.2  จัดให้มีการบริการประเภทต่าง ๆ ดังนี้
                  Fบริการยืม/คืนหนังสือ
                  Fบริการตอบคำถาม/ช่วยการค้นคว้า
         Fบริการยืมระหว่างห้องสมุด (โครงการหมุนเวียนสื่อ)
        
Fบริการโสตทัศน์วัสดุ
          4.3  ข้อปฏิบัติในการเข้าใช้บริการ
         Fแต่งกายให้สุภาพเรียบร้อย
         Fห้ามหยอกล้อเล่นกันหรือรบกวนผู้อื่น
         Fห้ามนำหนังสือเอกสารออกนอกห้องสมุดโดยมิได้รับอนุญาต
         Fห้ามนำอาหารหรือเครื่องดื่มทุกชนิดเข้ามาเก็บหรือรับประทานในห้องสมุด
         Fห้ามสูบบุหรี่ในห้องสมุด
         Fห้ามกระทำการใดๆ อันเป็นเหตุให้เสื่อมเสียแก่ห้องสมุด
          4.4  ระเบียบการยืม

                  Fยื่นบัตรสมาชิก หรือ แจ้งชื่อ – นามสกุล และกองงานของผู้ยืมแก่เจ้าหน้าที่

G                     Fอนุญาตให้ยืมได้ไม่เกิน 2 เล่ม ต่อครั้ง
                  Fกำหนดส่งภายใน 3 วัน นับจากวันยืม
                  Fผู้ใดทำให้หนังสือสูญหาย ชำรุด หรือ ฉีกขาดต้องรับผิดชอบชดใช้ตามแต่กรณี
โครงการส่งเสริมกิจกรรมห้องสมุดเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ
             
Fโครงการแบ่งปันความรู้สู่ผู้ต้องขัง (รับบริจาคหนังสือ)
                 
Fโครงการหมุนเวียนสื่อระหว่างห้องสมุด
                 
Fโครงการหนังสือเก่าในเล่มใหม่ (ซ่อมหนังสือ)
                 
Fโครงการส่งเสริมการอ่าน
                 
Fโครงการปรับปรุงห้องสมุดเรือนจำเพื่อเฉลิมพระเกียรติ

 
กลับหน้าหลัก