Make your own free website on Tripod.com

โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
เศรษฐกิจแบบพอเพียง เฉลิมพระเกียรติฯ

            กรมราชทัณฑ์ได้มอบหมายให้เรือนจำ/ทัณฑสถานต่างๆ มีหน้าที่อบรม แก้ไข ฟื้นฟูและพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง  ให้กลับตนเป็นพลเมืองดี แต่การจะแก้ไขฟื้นฟูในการอบรมอย่างเดียวหาได้บรรลุเป้าหมายตามวัตถุประสงค์ไม่ จึงต้องมีการส่งเสริมการฝึกอบรมวิชาชีพต่างๆ เข้าไปด้วย จึงได้ใช้พื้นที่ด้านนอกกำแพงเรือนจำประมาณ 6 ไร่ ประกอบด้วย (แปลงปลูกผัก, บ่อเลี้ยงปลา, การทำปุ๋ยหมัก) เป็นพื้นที่ส่งเสริมการเกษตรตามแนวทางพระราชดำริฯ และสอดคล้องกับแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 8  นโยบายการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชนพึ่งตนเอง ตามแนวทางพระราชดำริ "เกษตรทฤษฎีใหม่" 
           
เรือนจำกลางลพบุรี ได้ดำเนินการตามนโยบาย/แผนดังกล่าว เพื่อทำการฝึกวิชาชีพให้ผู้ต้องขังได้มีความรู้ทั้งภาคทฤษฎี ภาคปฏิบัติ และทักษะความชำนาญงานด้านเกษตรกรรม  สามารถนำความรู้ที่ได้รับไปประกอบอาชีพเลี้ยงตนเองและครอบครัว อาศัยอยู่ในสังคมทั่วไปได้อย่างปกติสุขภายหลังพ้นโทษ โครงการฯ มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
1. เพื่อนำผู้ต้องขังที่อยู่ในเกณฑ์จ่ายออกทำงานาสาธารณประโยชน์นอกเรือนจำไปทำงานด้านการเกษตร
2. เพื่อฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้มีความรู้ด้านการเกษตรกรรม ทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ
3. เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้ต้องขัง ให้มีความพร้อมในการพึ่งตนเองและออกไปดำเนินชีวิตในสังคมภายนอกได้อย่างปกติสุข
4. เพื่อนำผลผลิตจากการฝึกวิชาชีพ มาประกอบอาหารเลี้ยงผู้ต้องขังและนำไปจำหน่ายให้แก่ประชาชนในราคาถูกกว่าท้องตลาดในโอกาสต่างๆ 
           การดำเนินการในโครงการฯ โดยจัดเจ้าหน้าที่ที่มีความรู้ด้านเกษตรกรรม 1 คน ต่อผู้ต้องขังที่เข้าเกณฑ์ออกทำงานสาธารณประโยชน์ จำนวน 5 คน เพื่อปฏิบัติงานโดยตรง
           ผลการดำเนินการที่ผ่านมา ได้ประสบความสำเร็จตามเป้าหมายเป็นอย่างมาก ผู้ต้องขังได้รับความรู้ด้านเกษตรกรรม    ผลผลิตที่ได้นำมาจำหน่ายให้กับผู้ประมูลอาหารของเรือนจำ
(เดือนพฤษภาคม 2547 จำหน่ายได้ 22,661 บาท) นับว่าเป็นการสร้างรายได้ให้กับเรือนจำอีกทางหนึ่ง รายได้ส่วนหนึ่งนำมาจ่ายให้กับผู้ต้องขังในรูปเงินรางวัลปันผล และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง
           การดำเนินการในปัจจุบัน เรือนจำได้ของบประมาณจังหวัดลพบุรีตามนโยบายผู้ว่าซีอีโอ จัดทำการขยายโครงการฯ เพิ่มขึ้น โดยใช้พื้นที่บริเวณข้างบ้านพักผู้บัญชาการเรือนจำ ขณะนี้อยู่ในระหว่างการพิจารณาของจังหวัด


กลับหน้าหลัก