Make your own free website on Tripod.com

[ที่ทำการฝ่ายฝึกวิชาชีพ]

    
 

           ฝ่ายฝึกวิชาชีพ มีหน้าที่ความรับผิดชอบวางแผนและดำเนินการฝึกวิชาชีพผู้ต้องขังให้สอดคล้องกับวัตถุดิบที่มีอยู่ในพื้นที่    ความต้องการของตลาดและความถนัดของผู้ต้องขัง  พัฒนาคุณภาพของผู้ต้องขังด้านการฝึกวิชาชีพประเภทต่างๆ  การจัดหาวัตถุดิบ   การหาตลาดและการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ การบริหารเงินทุนผลประโยชน์จากการฝึกวิชาชีพ ควบคุมการใช้ยานพาหนะที่จัดซื้อด้วยเงินทุนฝึกวิชาชีพ
  

กลับหน้าเดิม