Make your own free website on Tripod.com

ที่ทำการฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์

 

            ฝ่ายควบคุมและรักษาการณ์ มีหน้าที่ ความรับผิดชอบดำเนินการวางแผน พัฒนาระบบการตรวจค้น  การรักษาการณ์บริเวณเรือนจำ       และควบคุมผู้ต้องขังให้อยู่ในกฎระเบียบของเรือนจำพิจารณาเสนอความดีความชอบให้แก่ผู้ต้องขัง ความเห็นเกี่ยวกับการเลื่อน - ลดชั้น  การลงโทษทางวินัย  การคัดเลือกผู้ต้องขังเพื่อจ่ายออกทำงานนอกเรือนจำ รวมทั้งควบคุมผู้ต้องขังจ่ายนอก หรือออกรักษาตัวนอกเรือนจำ

 

กลับหน้าเดิม