Make your own free website on Tripod.com

[ชุมชนบำบัด (Therapeutic Community)]

      
                                        ดนตรีบำบัด (อังกะลุง)                                                                         การฝึกระเบียบวินัย

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                โครงการครอบครัวสัมพันธ์ชุมชนบำบัด                                                                  กีฬาบำบัด

         "ชุมชนบำบัด" หมายถึง การบำบัดฟื้นฟูสมรรถภาพและพัฒนาบุคคล ที่เป็นการช่วยเหลือตนเองในหมู่ที่ประสบปัญหา โดยการมาอยู่รวมกันเสมือนเป็นครอบครัวเดียวกัน ทำกิจกรรมร่วมกัน และการใช้อิทธิพลกลุ่มเพื่อให้แต่ละคนได้มีการพัฒนาเปลี่ยนแปลงบุคลิกภาพ อารมณ์ ความรู้สึก และพฤติกรรมไปในทางที่ถูกต้องและเหมาะสมเป็นวิธีการพึ่งตนเองในการขจัดปัญหาชีวิตที่ผสมกลมกลืนอย่างดี  ทางจิตวิทยาเป็นวิธีการที่เป็นธรรมชาติง่ายต่อการสัมผัสเรียนรู้ของผู้ต้องขังในเรือนจำ อันนำไปสู่การเลิกใช้ยาเสพติดในที่สุด
         
เรือนจำกลางลพบุรีได้นำวิธีชุมชนบำบัดมาใช้กับผู้ต้องขังติดยาเสพติด เพื่อสนองภารกิจของกรมราชทัณฑ์ในการควบคุมผู้ต้องขังอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยเฉพาะอย่างยิ่งการพัฒนาพฤตินิสัยผู้ต้องขัง และได้ดำเนินการมาอย่างต่อเนื่อง สถานที่การดำเนินการใช้โรงเรียนผู้ใหญ่ทวีศึกษา ฝ่ายการศึกษาและพัฒนาจิตใจ ผลการดำเนินการสามารถแก้ไขผู้ต้องขังยาเสพติดได้เป็นอย่างดี ผู้ต้องขังที่ผ่านโปรแกรมไปแล้วบางส่วนสามารถเลิกใช้ยาเสพติดได้ตลอดไป บางส่วนสามารถยืดระยะเวลาการใช้ยาเสพติดออกไป

กลับหน้าหลัก