Make your own free website on Tripod.com

ที่ทำการฝ่ายบริหารทั่วไป

             ดำเนินการเกี่ยวกับงานสารบรรณ งานทะเบียนเอกสารสำคัญ การเงิน การบัญชี การพัสดุ อาคารสถานที่ ยานพาหนะ การบริหารงานบุคคลเบื้องต้น การประชาสัมพันธ์ งานรับเรื่องราวร้องทุกข์ งานเลขานุการ งานการประชุม
การรวบรวมสถิติข้อมูลต่างๆ งานแผนงานโครงการ การติดตามประเมินผล รวมทั้งงานบริการและงานที่มิได้กำหนดให้เป็นหน้าที่ของฝ่ายหนึ่งฝ่ายใดโดยเฉพาะ

กลับหน้าหลัก